Декларация за поверителност на
„Вертиго Сървисис” ООД

Кои сме ние?
„Вертиго Сървисис” ООД е администратор на лични данни и има за основна дейност управлението и поддръжката на Бизнес Център Вертиго, бул. България 109.

Данни за контакт с „Вертиго Сървисис” ООД:
Бул. „България“ №109, София, България
Телефон: +359 2 850 84 80
Ел. поща: v.peshevska@vertigo.bg
Интернет страница: https://vertigo.bg

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:
С отговорника по защита на данните г-жа Виктория Пешевска можете да се свържете директно тук:
Телефон: +359 2 850 84 80
Ел. поща: v.peshevska@vertigo.bg

Основен стремеж, при обработка на лични данни
„Вертиго Сървисис” ООД обработва Вашите лични данни с цел да Ви предостави добри, качествени и разнообразни услуги, като основен стремеж е удовлетвореността на клиента. В тази връзка постоянно се стремим да защитаваме максимално сигурността на предоставените от вас лични данни чрес прилагане на всички подходящи технически и организационни средства. Настоящата Декларация, като част от разработената „Политика за защита на личните данни“ на „Вертиго Сървисис” ООД, има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

1. За изпълнение на договор или в етапа на преддоговорните отношения
„Вертиго Сървисис” ООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да Ви предоставим услугите, които сте заявили, както и за да изпълняваме договорните си задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
1.1.Обработката се извършват с цел:

  • установяване на самоличността на клиента;
  • изготвяне на предложение за сключване на договор;
  • управление и изпълнение на Вашите заявки и изпълнение на сключените договори за услуги;
  • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за услугите, които ползвате при нас;
  • за осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване, както и за събиране на техническа и др. информация за поддържане на предоставените услуги;
  • ползване на куриерски услуги с преддоговорна информация и проекти за договори;
  • обслужване на отказ от сделка;
  • информация за дължимите суми за ползваните услуги;
  • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за отговор на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
  • установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с условията за съответните услуги;
  • обработване на данните от вашите сметки/фактури за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и изготвяне на изводи и анализи за резултатността на нашите услуги;

1.2. Какви данни обработваме:
Обикновени категории данни – три имена, адрес, телефон и електронна поща.
1.3. Срок на съхранение:
Общият срок на съхранение на личните данни, събирани при сключване и изпълнение на договор, е 6 години от датата на прекратяване на правоотношението.
1.4. Предаване на данни на трети лица:
Ние не предаваме лични данни в чужбина. Предаване на данни на трети лица се осъществява единствено в рамките на изпълнение на договорите и въз основа законовите ни задължения. Такива данни се предават на външното ни счетоводство, НАП, банки, застрахователи, доставчици на услуги при спазване на всички принципи за обработка.

2. За осъществяване на видеонаблюдение в Бизнес център Вертиго
2.1.Обработката се извършват с цел:
„Вертиго Сървисис” ООД използва своята система за видеонаблюдение за целите на сигурността, безопасността и контрола върху достъпа. Системата за видеонаблюдение спомага контролирането на достъпа до сградата и гарантиране сигурността на персонала, посетителите и обитателите. Тя помага също така за възпирането, предотвратяването, а при необходимост – и при разследването на инциденти, свързани със сигурността, включително и в случаи на неразрешен достъп, кражба и др.
2.2. Ограничаване на целите:
Системата за видеонаблюдение не се използва за никакви други цели извън горепосочените, например тя не се използва за наблюдение на работата на служителите в сградата или тяхното присъствие. Системата не предвижда извънредно или тайно наблюдение, всички видеокамери са поставени на видни места, обозначени със съответния стикер. Системата за видеонаблюдение е изцяло съобразена с принципа за неприкосновеност на личния живот на субектите.
2.3. Специални категории данни:
Системата на „Вертиго Сървисис” за видеонаблюдение няма за цел събирането на чувствителни категории данни, като например данни за расов или етнически произход, политически възгледи, членство в профсъюзи, данни за здравословно състояние или сексуална ориентация.
2.4. Законосъобразност на извършваното видеонаблюдение:
В изпълнение на договорите за управление на сградата, сключени с нашите клиенти, ние сме поели задължението да осигурим сигурността и безопасността на обитателите на сградата, служителите на нашите клиенти и посетителите. Ние извършваме видеонаблюдение в изпълнение на договорното си задължение към вас, както и на основание легитимния ни интерес да предпазим нашата собственост и безопасност (чл. 6, ал. 1, т. б) и чл. 6, ал. 1 т. е) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016).
2.5. Срок на съхранение на данните от видеозаписите
На основание Закона за частната охранителна дейност видеозаписите се съхраняват за 30-дневен срок, освен в случаите, когато съответните правоохранителни органи не постановят съхранение за по-дълъг срок за целите на започнало разследване.
2.6 Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в ОРЗД, както и най-добрите практики от международни стандарти.
Компанията е определила Отговорник по защита на данните, както и организация за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
2.7.Лични данни от записите от видеонаблюдение предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, Инспекции по труда, МВР и органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация:
Вие имате право да поискате:

  • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, относно целите на тази обработка, за категориите данни и получателите, на които се разкриват данните;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
  • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

  • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:

  • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
  • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да се провери тяхната вярност;
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да се изтрият, Вие искате тяхното ограничено обработване;
  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

  • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие или на договорно задължение;
  • обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:
Ако смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Вие можете да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява нашата дейност, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги с мотивиран отговор.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп в свободен текст и да го отправите на посочените контактни данни на „Вeртиго Сървисис” ООД или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните .
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо
да посочите три имена и фирмата/организацията, която представлявате, или в която работите.

Как субектът на лични данни може да получи достъп до записите от извършваното видеонаблюдение:
Субектът има право да поиска достъп до видеозапис, на който са налични негови лични данни (на който е заснет), но к огато по този начин мо гат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица обект на видеонаблюдението или с изрична полицейска и/или съдебна заповед.

Актуалност и промени на политиката за защита на личните данни
Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни, публикувана на сайта ни vertigo.bg. С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно нашата Политика за защита на личните данни, като Вие ще бъдете постоянно информирани за това как се грижим за защитата на личните данни, които обработваме.

Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас периодично, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем възникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 09 септември 2023 г.